POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Aktualność 2018.05.23

Sekcja Archeologiczna przy Speleoklubie Bielsko-Biała

Członkowie:

 1. Aniela Klassek
 2. Grzegorz Klassek
 3. Jerzy Pukowski
 4. Jan Jastrzębski
 5. Wacław Kosmowski
 6. Maryla Nawrocka
 7. Robert Skoczylas
 8. Jerzy Ganszer - osoba prowadząca sprawy biurokratyczne - można pisać - ganszer@gmail.com
 9. Piotr Gawłowski
 10. Agnieszka Gądek
 11. Adam Kucharczyk
 12. Jakub Krajewski
 13. Patrycja Kopytko
 14. Paweł Kapłon


   

Osoby zainteresowane działalnością Sekcji kontaktują się Jerzym Ganszerem, lub z którymkolwiek członków.

O spotkaniach i wyjazdach członkowie powiadamiani są indywidualnie

Sprawozdania z działalności Sekcji są na stronie Speleoklubu Bielsko-Biała.

Za przynależność do Sekcji nie pobiera żadnych opłat.  

Osoby chcące zapisać się do Sekcji powinny "wyrazić chęć". 


Dnia 2016.12.18 odbyło się spotkanie Sekcji Historii Kultury Materialnej Speleoklubu Bielsko-Biała w składzie:

Aniela Klassek
Grzegorz Klassek
Jerzy Pukowski
Jan Jastrzębski
Wacław Kosmowski
Jerzy Ganszer

Ze względu na odejście głównego lidera Eugeniusza Foltyna - ustalono zmianę nazwy na "historyczną" - Sekcję Archeologiczną.

W tej chwili pełna nazwa brzmi: Sekcja Archeologiczna przy Speleoklubie Bielsko-Biała

Jest to twór nieformalny, bez regulaminu i innych "ustaleń formalnych"

Można dodać, że w tym roku mija 30 lecie sekcji /pod różnymi nazwami/

 

Aktualność 2015.03.27

Sekcja Historii Kultury Materialnej Speleoklubu Bielsko-Biała /od 2015.02.26/

Członkowie należący tylko do Sekcji /opłata składek zniżkowa/

 1. Jan Jastrzębski

 2. Wacław Kosmowski

 3. Maryla Nawrocka

 4. Robert Skoczylas

Członkowie należący do SBB i do Sekcji

 1. Jerzy Pukowski

 2. Jerzy Ganszer

 3. Grzegorz Klassek

 4. Aniela Klassek
   

Aktualność 2014.11.27

Sekcja Historii Kultury Materialnej przy Speleoklubie Bielsko-Biała /od 2011.11.24/

Zakres prac Sekcji:

1 - Działalność terenowa - inwentaryzacja obiektów materialnych

2 - Działalność popularyzatorska z zakresu archeologii, historii i nauk przyrodniczych

Członkowie Sekcji: /przyjmuje się zasadę, dobrowolnej deklaracji/

 

Osoba bez określonej przynależności jest członkiem Speleoklubu Bielsko-Biała.

Stanisław Misztal "Hwiej"- Speleoklub "Aven" Sosnowiec - umarł w 2012 r.


Sekcja Archeologiczna Speleoklubu Bielsko-Biała

Działa od ponad 21 lat. Wyniki są umieszczane w sprawozdaniach klubowych w dziale głównym SBB. Od połowy 2006 r. można w sprawozdaniach generować bezpośrednio działalność Sekcji klikając na "A".

Spotkania odbywają się w ostatni czwartek miesiąca "po ogłoszeniu" - potwierdzenia spotkań są na prywatnej stronie Jerzego Ganszera - http://www.jaskinie.bialy-orzel.com.pl/ 

Osoby działające w Sekcji:

 

Osoby powiadamiane indywidualnie o spotkaniach:

Eugeniusz Foltyn

Michał Mac

Jan Jastrzębski

Grzegorz Klassek

Wacław Kosmowski

Osoby chcące wygłosić swoje prelekcje - mogą to uczynić po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie niżej podpisanego  

 

Dział redaguje Jerzy Ganszer - info@bialy-orzel.com.pl


Sekcja Archeologiczna Oddziału PTAiN w Bielsku-Białej

 

Od kilku lat spotykam się z entuzjastami archeologii, którzy przytulili się do Speleoklubu po oficjalnym rozdzieleniu towarzystwa (XXXVII Walne Zebranie Spra-wozdawczo - Wyborcze Delegatów PTAiN, 10-12 maja 1991 r. w Leżajsku) na dwie organizacje: Profesjonalne Stowarzyszenie Archeologiczne (obecnie pod nazwą Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich) i Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.

Przeglądając archiwalne materiały Beskidzkiego Towarzystwa Numizmatycznego do opisania zorganizowanego ruchu numizmatycznego w Bielsku-Białej, który przecież wywodzi się z Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, znalazłem kilka wzmianek o Sekcji Archeologicznej.

W piśmie z 16.02.1987 r. do Zarządu Głównego PTAiN w Warszawie znajduje się
m. in. informacja, że Zarząd Oddziału Bielskiego PTAiN na posiedzeniu w dniu 13 lutego 1987 r. podjął decyzję:

1/ powołano Sekcję Archeologiczną PTAiN przy Oddziale

- 24-osobowa grupa założycielska i miłośnicy z LO nr 4

- Zarząd Sekcji ukonstytuuje się w dniu 27 lutego br.

(pisownia pkt. 1/ zgodna z oryginałem)

Zachował się arkusz ewidencyjny (bez daty) ze składem zarządu sekcji: Stanisław Pawłowski (przewodniczący), Edegarda Foltyn (z-ca przewodniczącego), Mirosław Kluczewski (sekretarz), Juliusz Kokot (skarbnik) i Kazimierz Kąsek (członek zarządu). Ter-miny i miejsce zebrań: każdy czwartek, godz. 16.oo-18.oo, MDK Włókniarzy w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12. Adres korespondencyjny: Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, ul. Kosmonautów 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 25353. Ilość członków: 46, sympatyków 106.

Natomiast na liście (bez daty, lecz na podstawie zachowanych ankiet można przyjąć grudzień 1986 r.) znajdują się dane 39 członków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, miejsce pracy, podpis). Przy osobach (w alfabetycznym porządku) podaję rok urodzenia
i ówczesne miejsce zamieszkania.

Członkowie Sekcji Archeologicznej PTAiN o/Bielsko-Biała 1987 r.

Lp

Imię

Nazwisko

R. ur.

Adres z 1986 r.

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Lubomir Białek

1958

Bielsko-Biała

2.

Izabela Cholewińska

1929

Bielsko-Biała

3.

Grzegorz Cyganik

1969

Bielsko-Biała

4.

Roman Czarnecki

1959

Bielsko-Biała

5.

Eldegarda Foltyn

1958

Bielsko-Biała

6.

Eugeniusz Foltyn

1959

Bielsko-Biała

7.

Jerzy Ganszer

1958

Bielsko-Biała

8.

Piotr Gawłowski

1938

Jaworze

9.

Andrzej Gawron

1962

Żywiec

10.

Krzysztof Gołaszewski

1954

Pszczyna

11.

Jan Gołąb

1955

Żywiec

12.

Krzysztof Gruszka

1955

Bielsko-Biała

13.

Marcin Hoffman

1965

Bielsko-Biała

14.

Kazimierz Kąsek

1956

Bielsko-Biała

15.

Jan Kędzior

1958

Cisownica

16.

Krzysztof Kiereś

1956

Cieszyn

17.

Grzegorz Klassek

1950

Bielsko-Biała

18.

Juliusz Kokot

1935

Bielsko-Biała

19.

Tadeusz Komędera

1960

Bielsko-Biała

20.

Jarosław Kubica

1962

Bielsko-Biała

21.

Wiesław Kuś

1956

Pierściec

22.

Marzena Nowak

1965

Bystra Śląska

23.

Jerzy Pawełek

1950

Bielsko-Biała

24.

Stanisław Pawłowski

1955

Goleszów

25.

Piotr Pegel

1960

Bystra Śląska

26.

Marcin Pilch

1967

Wisła

27.

Ewa Piotrowska-Kokot

1945

Bielsko-Biała

28.

Dariusz Piotrowski

1966

Żywiec

29.

Sławomir Polański

1965

Bystra Śląska

30.

Jerzy Pukowski

1955

Bielsko-Biała

31.

Roman Stadniczenko

1962

Bystra Śląska

32.

Józef Stadniczenko

1957

Bystra Śląska

33.

Zofia Stanieczek

1956

Ustroń

34.

Barbara Swadźba

1954

Bielsko-Biała

35.

Krzysztof Świerk

1961

Bielsko-Biała

36.

Krzysztof Waluś

1960

Bielsko-Biała

37.

Lesław Werpachowski

1952

Ustroń

38.

Marek Wiewióra

1965

Bielsko-Biała

39.

Tadeusz Wojtoń

1933

Bielsko-Biała

 

Zachowało się jedno sprawozdanie, które cytuję w całości:

Bielsko-Biała, 1988.02.12.

 

Prezes

Oddziału PTAiN

w Bielsku-Białej

Sprawozdanie z działalności sekcji archeologicznej

Oddziału PTAiN w Bielsku-Białej za rok 1987.

W roku sprawozdawczym 1987 od kiedy sekcja archeologiczna rozpo-

częła działalność ilość członków uczestniczących w zebraniach i

opłaconych składek członkowskich wynosi 32. W zebraniach i wyjazdach

uczestniczyli również członkowie wspierający składający się z młodzie-

ży Lo im.KEN i LO im.M.Kopernika (średnio po 13 osób).

Działalność sekcji była prowadzona w 8 komórkach problemowych –
- speleoarcheologia, epoka kamienia, okres lateński, okres rzymski,

średniowiecze, komórka informacji bieżącej, komórka komputerowa).

Odbyły się 24 spotkania w ramach komórek. Członkowie sekcji

uczestniczyli w 11 wyjazdach terenowych w celu penetracji archeolo-

licznej woj.bielskiego.

W roku sprawozdawczym wygłoszono 4 prelekcje w MDK ‘Włókniarz”

(wł. Włókniarzy) w Bielsku-Białej ilustrowanych kolorowymi slajdami.

Członkowie sekcji wzięli udział w październiku w sesji naukowej

w Zakopanem poświęconej zagadnieniom krasu tatrzańskiego (wygłoszo-

no 2 referaty tematyczne związane z sesją – w aspekcie archeolog-

licznym).

Dokonano także kwerendy materiałów epoki kamienia terenu woj.

bielskiego. Przeprowadzono badania sondażowe na stoku Pośredniego

Gronia. Młodzież licealna (członkowie wspierający) wzięła udział

w wykopaliskach archeologicznych w Grodźcu i na górze Grojec (lipiec).

Z działalności sekcji ukazały się 3 obszerne notatki prasowe

na łamach „Trybuny Robotniczej”.

Zarząd sekcji prowadził ponadto działania organizacyjne m.in.

w załatwieniu sali na odbywanie zebrań w MDK „Włókniarz”, organizo-

waniu prelekcji, zwoływaniu zebrań zarządu sekcji (4) oraz walnych

zebrań członków sekcji (2). Przewodniczący sekcji uczestniczył w

spotkaniu z Komisją Archeologiczną Zarządu Głównego PTAiN w Siera-

dzu w dniu 9 maja.

Przewodniczący sekcji archeologicznej

mgr Stanisław Pawłowski

 

Z cytowanego tekstu korzysta prezes mgr Marian Chrzanowski w sprawozdaniu

z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego

w Bielsku-Białej za rok 1987.

Należy także podkreślić bardzo aktywną działalność sekcji archeologi-

cznej w Bielsku-Białej, która działając w 8 komórkach problemowych:

speleologii, epoki kamienia, okresu lateńskiego, okresu rzymskiego,

średniowiecza, informacji bieżącej i komputerowej odbyła 24 spotkania.

Uczestniczyła w 11 wyjazdach terenowych w celu penetracji archeolo-

gicznej oraz brała udział w wykopaliskach archeologicznych w Grodźcu

i na Górze Grojec. Sekcja pracuje z młodzieżą L.O. im. K.E.N.

i im. Kopernika. Odbyła 4 spotkania z prelekcjami ilustrowanymi slajdami.

W protokole z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Oddziału PTAiN w Bielsku-Białej za 1987 rok, które odbyło się w DK „Włókniarzy” w dniu 1988.03.13. odnotowano
w dyskusji wystąpienie mgr Ireny Górskiej (v-ce prezes PTAiN, przewodnicząca Komisji Archeologicznej przy ZG PTAiN) z apelem o „ochronę” archeologów. Większość z nich opuściła Towarzystwo chcąc prawdopodobnie utworzyć własne. Archeolodzy prowadzą działalność czysto naukową oraz popularyzatorską, które nie przynoszą dochodów. Działalność naukowa mająca miejsce w Bielsku-Białej winna doprowadzić do reedycji niektórych dzieł archeologicznych w celu poprawienia sytuacji finansowej Sekcji Archeologicznej.

Również mgr Stanisław Pawłowski – prezes Sekcji Archeologicznej – stawia pytania nt. możliwości dofinansowania spotkania organizowanego przez archeologów w schronisku „Klimczok” z doc. Szydłowskim. Żąda pomocy od ZG w zakresie konsultacji naukowej.

Odpowiedź prezesa: brak funduszy na finansowanie imprez.

Odpowiedź mgr Górskiej: z Oddziału winien wyjść preliminarz ujmujący tego rodzaju imprezy, ZG uwzględnia takie wydatki.

Również w sprawozdaniu (B-B, 20.01.89.) z działalności Oddziału PTAiN w Bielsku-Białej za rok 1988, prezes Oddziału mgr M. Chrzanowski napisał: „Do bardzo udanych należy zaliczyć 10 sobotnio-niedzielnych wyjazdów terenowych Sekcji archeologicznej w celu powierzchniowej penetracji archeologicznej woj. bielskiego, badania sondażowe na stanowisku w Stołowie oraz udział 6 uczniów z L.O. w wykopaliskach archeologicznych w Grodźcu k/Skoczowa. W trakcie sesji naukowej uczestnicy wzięli udział w całodniowej penetracji trasy Klimczok – Trzy Kopce – Stołów – Szyndzielnia, gdzie dokonano odkryć interesujących rytów naskalnych”.

Natomiast w dość lakonicznym sprawozdaniu za rok 1989 jest wzmianka, że stan członków na dzień 31.12.1989 r. wynosi 345, w tym 32 archeologów. W kolejnym sprawo-zdaniu za okres 01.11.1989. – 01.11.1990. nie ma informacji o archeologach.

Kolejną wiadomość odnajdujemy w protokole (B-B., 3.03.91.) z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału PTAiN w Bielsku-Białej w składzie: J. Szczelina (przewodniczący),
P. Chrzanowski i T. Krawczyk (członkowie). Zdanie o archeologach brzmi: Ze względu na brak zainteresowania oraz niepłacenie składek przestała istnieć Sekcja Archeologiczna
w Bielsku-B.

Ostania informacja o archeologach znajduje się w sprawozdaniu z działalności Od-działu PTAiN/PTN w Bielsku-B. za 1991 rok przygotowane na zebranie sprawozdawcze Oddz. w dniu 20.03.1991. Fragment akapitu brzmi: W wyniku likwidacji Sekcji Archeologicz-nej w Bielsku-Białej w czerwcu 1990 roku … .

Przedstawiony materiał obejmuje niewielką część informacji o ruchu archeologicznym. Sądzę, że osoby bardziej zaangażowane mogą wnieść dużo więcej ciekawych informacji o archeologicznej działalności w Bielsku-Białej i na Podbeskidziu.

W napisanej wspólnie z Bogusławem Chorążym i Leszkiem Wąsem publikacji Bielsko-Bialskie ślady w numizmatyce, Gmina Bielsko-Biała, 2008, mogłem umieścić
w posumowaniu mojej części następującą informację:

Natomiast bardzo aktywnie działająca Sekcja Archeologiczna utworzona 13 lutego 1987 r., po podziale PTAiN na PTA i PTN w 1991 r. istnieje nadal poza strukturami numizmatycznymi. Zainteresowani archeologią spotykają się w siedzibie Klubu Speleologicznego
w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 45, w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00 (po ogłoszeniu).

Opiekę nad grupą sprawuje archeolog Eugeniusz Foltyn.

Stanisław Misztal

Bielsko-Biała, 23 kwietnia 2008.


Literatura:

Stanisław Misztal - Zacisk nr 26 /2010/ str. 9